I. Zakres badań

 1. Diagnozowanie stanów dynamicznych i parametrów obciążalności cieplnej do mocy 100kW
 2. Diagnozowanie stanów dynamicznych i parametrów obciążalności elektrycznej do mocy 30kW
 3. Badanie parametrów układów elektrycznych w trybie „wyspy energetycznej”
 4. Diagnozowanie układów zasilanych gazem ziemnym o zapotrzebowaniu do oraz gazem skroplnym
 5. Diagnozowanie układów zasilanych innymi paliwami niż gaz ziemny
 6. Określenie optymalnych warunków odbioru generowanej mocy chłodniczej, elektrycznej i cieplnej przez sieć wewnętrzną (w budynku) oraz zewnętrzną (SmartGrid, sieć energetyczna)
 7. Ocena jakości generowanej energii
 8. Badania bezwładnościowe
 9. Współpraca urządzeń z siecią lub innymi urządzeniami
 10. Określenie parametrów wynikających z wymogów rozporządzenia Komisji Europejskiej 2012/27/UE (dyrektywa ErP) oraz rozporządzeń powiązanych dotyczących zakresu podawanych informacji dotyczących

a) kotłów do ogrzewania pomieszczeń, wielofunkcyjnych kotłów grzewczych i kogeneracyjnych ogrzewaczy pomieszczeń

  • Wytworzone ciepło użytkowe
  • Sezonowa efektywność energetyczna
  • Sprawność użytkowa
  • Sprawność elektryczna
  • Dodatkowe zużycie energii elektrycznej
  • Emisje tlenków azotu
  • Efektywność energetyczna podgrzewania wody
  • Poziom mocy akustycznej
  • Pobór mocy palnika zapłonowego
  • Straty ciepła w trybie czuwania
  • Zużycie paliwa

b) ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła

  • Sezonowa efektywność energetyczna
  • Sprawność użytkowa
  • Pobór mocy w trybach innych niż aktywny
  • Poziom mocy przy regulowanej wydajności
  • Poziom mocy akustycznej
  • Emisje tlenków azotu
 1. Symulacja różnych profili zapotrzebowania tj. energia elektryczna produkowana przez generator może być doprowadzana do odbiorców, przekształcona i gromadzona w  urządzeniach akumulacyjnych  lub  przekazywana  do sieci. Ciepło  odbierane  od  spalin lub w wyniku chłodzenia silnika,  może być gromadzone w buforze, dostarczane do odbiorników (wymienników ciepła), konwertowane na inne parametry lub inną formę energii. 

Chłód wytwarzany przez urządzenie  może być gromadzony w buforze, dostarczany do odbiorników konwertowane na inne parametry lub inną formę energii.

Dodatkowo istnieje możliwość badań na urządzeniach pracujących w trybie jednoczesnej generacji dwóch (kogeneracja) oraz trzech (trigeneracja) form energii.

II. Dostępna aparatura

Poniżej wskazano przykładowe elementy stanowiska, którymi dysponujemy. Każde stanowisko może zostać zmodyfikowane/dopasowane do potrzeb eksperymentu.

a) Układy kogeneracyjne oparte o:

  • silnik z wewnętrzną komorą spalania na gaz ziemny lub gaz płynny
  • silnik z wewnętrzną komorą spalania na diesel
  • silnik Stirlinga zasilany gazem ziemnym lub płynnym
  • tłokowy silnik parowy zasilany gazem ziemnym

b) Chłodnia wentylatorowa firmy Sortech AG typ eRec 40 o mocy 160 kW wraz z układem rozdziału systemu woda glikol – umożliwia badanie parametrów cieplnych dowolnych układów cieplnych, i chłodniczych o maksymalnej mocy cieplnej 100 kW

Obciążnica rezystancyjno-reaktancyjna – umożliwia badania parametrów elektrycznych generatorów o mocy do 30 kWel w tym ich stanów rozruchowych i nieustalonych

d) Zbiorniki buforowe typ SG(B) pionowe – zadaniem zbiorników jest akumulowanie ciepła  i stabilizowanie parametrów odbioru

Uniwersalne stanowisko do testowe – umożliwia badanie parametrów oraz stanów dynamicznych urządzeń

f) System kontrolno-pomiarowy umożliwia pomiar i przetwarzanie sygnałów i parametrów z przyrządów pomiarowych dla urządzeń  poddawanych badaniom