Laboratoria

Nowoczesne laboratoria badania procesów adsorpcji

Laboratorium układów chłodzenia oparte o chłodziarkę adopcyjną z funkcją odsalania zostało uruchomione w 2018 roku. Urządzenie zawiera kompleksowe wykonanie instalacji laboratorium układów chłodzenia opartego o chłodziarkę adsorpcyjną z funkcją odsalania, zabudowaną na ramie włącznie z niezbędnymi systemami zasilania w wodę gorącą i chłodzącą. Instalacja laboratoryjna produkuje do 40 litrów wody odsolonej oraz do 1,5 kW chłodu.

W trybie chłodzenia produkowana jest woda lodowa o temperaturze do 70C. Obieg wody lodowej oraz sam parownik jest wyposażony w niezbędną aparaturę pomiarową. Wyprodukowana woda lodowa ma obniżać temperaturę obiegu wody chłodzącej, symulującego odbiorcę chłodu. Podczas etapu desorpcji do złóż jest doprowadzona gorąca woda przygotowana w kotle elektrycznym. Woda niezbędna do chłodzenia skraplacza i złóż w procesie adsorpcji, jest chłodzona przy wykorzystaniu wymiennika wodno – freonowego. W trybie odsalania jest produkowana woda odsolona. Praca urządzenia w trybie odsalania zapewnia wodę o niskiej zawartości soli. Urządzenie jest w pełni funkcjonalne umożliwiające przeprowadzenie na nim szeregu badań związanych z pracą urządzenia.

Potencjał badawczy instalacji laboratoryjnej

Wykonana instalacja laboratoryjna umożliwia przeprowadzenie między innymi takich badań jak: Badania wpływu temperatury desorpcji na parametry na parametry urządzenia; badanie wpływu temperatury chłodzenia złóż w fazie adsorpcji, na parametry urządzenia; badanie wpływu długości cyklu na parametry urządzenia; optymalizacja pracy urządzenia; badanie wpływu różnych konstrukcji złóż adsorpcyjnych, parownika, skraplacza na efektywność procesu chłodzenia; badania dla wody morskiej, będącej pierwotnym produktem poddawanym odsalaniu; badania możliwości odzysku destylatu z produktu zrzutowego odwróconej osmozy oraz badania dla wód wysoko zasolonych, m.in. z procesów petrochemicznych, przemysłowych, wód głębinowych.

Prace badawcze, przy współpracy przemysłowej z NET New Energy Transfer, FAHRENHEIT GmbH, realizowane w laboratorium układów chłodzenia opartego o ochładzarkę adsorpcyjna z funkcją odsalania obejmują: 1. Opracowanie i rozwój wysokoefektywnej produkcji chłodu z niskotemperaturowego ciepła odpadowego w technologii poligeneracyjnej, 2. Rozwój i modyfikacja sorpcyjnej technologii odsalania wody w wysokosprawnej technologii poligeneracyjnej, 3. Rozwój technologii sorpcyjnych poprzez poprawę niezawodności urządzeń sorpcyjnych wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu oraz 4. Rozwój technologii sorpcyjnych poprzez maksymalizację wymiany ciepła i masy w urządzeniach sorpcyjnych.

W latach 2016-2018 w Katedrze realizowano projekt “The development of innovative technology of adsorption chiller NETI®, using special, glued construction of the adsorption beds”. POIR.01.01.01-00-1659/15, w którym wykorzystano wyżej opisaną aparaturę.

Karol Sztekler

Rys.1. Laboratorium układów chłodzenia opartego o chłodziarkę adsorpcyjną z funkcją odsalania

Rys.2. Laboratorium układów chłodzenia oparte o chłodziarkę adopcyjną z funkcją odsalania w Centrum

Laboratorium układów kogeneracji

Laboratorium Układów Kogeneracji (LUK) znajduje się w części dydaktycznej Centrum Energetyki. Wpisuje się ono w szeroką strategię zwiększania świadomości społecznej na temat najnowocześniejszych technik stosowanych w energetyce. Cel ten realizowany jest poprzez zajęcia ze studentami oraz liczne prelekcje dla wycieczek odwiedzający Akademię Górniczo-Hutniczą.

Kogeneracja

Kogeneracja czyli skojarzone wytwarzanie dwóch użytecznych czynników, w przypadku laboratorium jest to energia elektryczna i ciepło użyteczne, pozwala w znacznym stopniu zwiększyć wykorzystanie energii zawartej w paliwie. Przyczynia się to do znacznego wzrostu sprawności układów, tym samym zmniejszając emisje, będące dużym problemem w naszym kraju. Urządzenia kogeneracyjne o małej mocy, do 50 kWe nazywane są mikro-kogeneratorami (eng. micro combined heat and power – mCHP) i właśnie one zainstalowane są w omawianym laboratorium. W przypadku takiej skali instalacji jakie są testowane w LUK założeniem jest wykorzystanie wytworzonej energii na miejscu, co dodatkowo redukuje straty przesyłowe.

Badania

Zasadniczym przedmiotem badań laboratorium LUK jest określenie optymalnych konfiguracji małych lokalnych układów mikro-kogeneracji, które mogą być wykorzystywane dla potrzeb indywidualnego zaopatrzenia budynków w energię elektryczną, ciepło, a także inne niezbędne media (chłód, cwu, powietrze dla celów wentylacji).

Laboratorium zajmuje się kompleksowo problematyką małej kogeneracji opartej na różnego typu źródłach energii i technologiach jej przetwarzania. Zakres prowadzonych badań w LUK dotyczy nie tylko diagnozowania stanów i parametrów pracy poszczególnych urządzeń cieplnych, ale też określenia optymalnych warunków odbioru generowanej mocy elektrycznej i cieplnej przez sieć wewnętrzną (w budynku) i zewnętrzną (SmartGrid, sieć energetyczną), oceną stanów dynamicznych, jakości energii, bezwładności i niezawodności małych układów CHP i ich współpracy w ramach wspólnej sieci (w warunkach laboratoryjnych).

Infrastruktura laboratorium pozwala prowadzić badania efektywności układów kogeneracji dla różnych profili zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło, tj. energia elektryczna produkowana przez generator może być doprowadzana do odbiorców, przekształcona i gromadzona w urządzeniach akumulacyjnych lub przekazywana do sieci. Podobnie, ciepło odbierane od spalin lub w wyniku chłodzenia silnika, może być gromadzone w buforze, dostarczane do odbiorników (wymienników ciepła), konwertowane na inne parametry lub inną formę energii.

Dzięki modułowej budowie laboratorium istnieje możliwość zmiany zarówno układów jak i wymiany badanych urządzeń. Pozwala to na analizę pracy, przy zadanym obciążeniu większości urządzeń małej mocy wytwarzających ciepło, energię elektryczną lub chłód w dowolnej konfiguracji. Jest to bardzo duży atut LUK umożliwiający testowanie najnowszych technologii energetyki rozproszonej przy współpracy z innymi urządzeniami.

Dydaktyka

W trakcie zajęć dydaktycznych oraz prelekcji przeprowadzanych w LUK, studenci oraz zaproszeni goście mają okazję z bliska przyjrzeć się urządzeniom mikrokogeneracyjnym. Specjaliści z dziedziny tłumaczą zagadnienia związane z kogeneracją i poligeneracją na przykładzie zainstalowanych układów. W trakcie zajęć duży nacisk położony jest na potencjał wykorzystania danej technologii oraz jej opłacalność.

Dzięki zainstalowaniu w laboratorium urządzeń bazujących na różnych technologiach uczestnicy zajęć mogą poznać różnicę pomiędzy nimi. Omawiane są zagadnienia związane z silnikami, jednostkami ORC, generatorami energii elektrycznej oraz możliwością wykorzystania różnego paliwa w układach rozproszonych. Studenci uczeni są, jak projektować mikro-instalacje oraz jak najefektywniej wykorzystać potencjał lokalizacyjny obiektu. Przedstawiane są również wady i zalety takich rozwiązań w zestawieniu z konwencjonalnymi metodami.

Ważnym aspektem zajęć jest rozpowszechnianie wiedzy na temat roli prosumenta w systemie energetycznym. Zwiększa to świadomość uczestników w temacie ich osobistego udziału w tworzeniu nowoczesnych, ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań. Pozwala to studentom i gościom LUK na bezpośrednie wpływanie na swoje najbliższe środowisko co jest niezbędne w tworzeniu nowoczesnego ekologicznego społeczeństwa.

Łukasz Lis

Rys.1. Zbiorniki buforowe zlokalizowane w AGH innogy Storage Lab

Rys.2. Mobilny magazyn ciepła

Rys.3. Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu budynku C5 Centrum Energetyki

Rys.4. Magazyn energii elektrycznej –stanowisko pomiarowe zlokalizowane w laboratorium

Rys.5. Ławka solarna zlokalizowana w „AGH innogy Storage Lab”